درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دائمی رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

20 گیگابایت 30 روزه

بسته اینترنت 20 گیگابایت 1 ماهه

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 499,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 20 گیگابایت

30روزه (15 گیگابایت)+5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 349,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 15 گیگابایت

30روزه 10 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 30 روزه 10 گیگابایت+2گیگابایت هدیه ساعات 2تا7صبح

بسته اینترنتی 1ماهه 10 گیگابایت+2گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

30 روزه 10 گیگابایت

بسته اینترنت 1 ماهه 10 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 15 گیگابایت

30 روزه 5 گیگابایت+ 10 گیگابایت ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 279,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 8 گیگابایت

30روزه (8 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 265,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 30 روزه 7 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 249,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 12 گیگابایت

30روزه7 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 239,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 30 روزه 5 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 219,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 4 گیگابایت

30روزه 4گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 10 گیگابایت

30روزه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا 12

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 30 روزه 3 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 3 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 9 گیگابایت

30روزه 3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 165,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 4.5 گیگابایت

30 روزه 1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 146,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته 30 روزه 2 گیگابایت

بسته 1 ماهه 2 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 135,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 2.5گیگابایت

30روزه (1.5 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 119,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 3 گیگابایت

30روزه 1 گیگابایت+ 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 105,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 2 گیگابایت

30روزه (1 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

بسته اینترنتی 30روزه 1 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 85,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 80,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 500 مگابایت

30روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

1ماهه 300 مگابایت

30 روزه 300 مگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 4G LTE

5 گیگابایت 30 روزه ترافیک بومی

بسته اینترنت 5 گیگابایت 1 ماهه ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 49,000 ریال

خرید آنلاین