درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دائمی رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 100 گیگابایت 1 ساله

بسته اینترنت 100 گیگابایت 365 روزه

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی365روزه (75 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(75 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,590,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 75 گیگابایت

180روزه (75 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,500,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

6 ماهه 55 گیگابایت

بسته 180 روزه 55 گیگابایت

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,300,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 180روزه (55 گیگابایت)

بسته اینترنتی 6ماهه(55 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,300,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 55گیگابایت

180روزه (55 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1 ساله 50 گیگابایت

بسته 365 روزه 50 گیگابایت

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 365روزه (50 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 365روزه (50 گیگابایت)

بسته اینترنتی 1ساله(50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ساله 50 گیگابایت

365روزه (50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3 ماهه 35 گیگابایت+15گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 35 گیگابایت+15گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3 ماهه(35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 35 گیگابایت

180روزه (35 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 899,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 180روزه (35 گیگابایت)

بسته اینترنتی 6ماهه(35 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 899,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3ماهه 25 گیگابایت+10گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 25 گیگابایت+10گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

90روزه بسته اینترنتی (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3ماهه(25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 60روزه (20 گیگابایت)

بسته اینترنتی 2ماهه (20 گیگابایت)

مدت زمان : 2 ماهه

مبلغ: 680,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3ماهه 15 گیگابایت+5گیگابایت 2تا 7صبح

بسته 90 روزه 15 گیگابایت+5گیگابایت 2تا 7صبح

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

بسته اینترنتی 3 ماهه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

20 گیگابایت 30 روزه

بسته اینترنت 20 گیگابایت 1 ماهه

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 499,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 60روزه (12 گیگابایت)

بسته اینترنتی 2 ماهه (12 گیگابایت)

مدت زمان : 2 ماهه

مبلغ: 420,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 20 گیگابایت

30روزه (15 گیگابایت)+5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 349,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 15 گیگابایت

30روزه 10 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 30 روزه 10 گیگابایت+2گیگابایت هدیه ساعات 2تا7صبح

بسته اینترنتی 1ماهه 10 گیگابایت+2گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 10 گیگابایت

بسته اینترنت 1 ماهه 10 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 15 گیگابایت

30 روزه 5 گیگابایت+ 10 گیگابایت ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 279,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 8 گیگابایت

30روزه (8 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 265,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 30 روزه 7 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 249,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 12 گیگابایت

30روزه7 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 239,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 30 روزه 5 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 219,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 4 گیگابایت

30روزه 4گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 10 گیگابایت

30روزه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا 12

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (6 گیگابایت)

7روزه (6 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 189,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 5 گیگابایت

بسته 15 روزه 5 گیگابایت

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 30 روزه 3 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 3 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه 5 گیگابایت

بسته اینترنت 15 روزه (5 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 175,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 9 گیگابایت

30روزه 3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 165,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 3 گیگابایت

بسته 15 روزه 3 گیگابایت

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 159,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 3 گیگابایت

بسته اینترنت 15 روزه ( 3 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 150,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 4.5 گیگابایت

30 روزه 1.5 گیگابایت+ 3 گیگابایت ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 146,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (3 گیگابایت)

7روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 139,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته 30 روزه 2 گیگابایت

بسته 1 ماهه 2 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 135,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 2.5گیگابایت

30روزه (1.5 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 119,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3روزه (3 گیگابایت)

3روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 119,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه (1.5 گیگابایت)

15روزه (1.5 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 110,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 3 گیگابایت

30روزه 1 گیگابایت+ 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 105,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی اینترنت 2 گیگابایت

حجم افزایشی اینترنت 2 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 2 گیگابایت

30روزه (1 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

7 روزه 1 گیگابایت

بسته 7 روزه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنتی 30روزه 1 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (3 گیگابایت)

1روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (1 گیگابایت)

7روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 85,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3 روزه 1 گیگابایت

بسته 3 روزه 1 گیگابایت

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 82,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 80,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 500 مگابایت

بسته 15 روزه 500 مگابایت

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 79,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی اینترنت 1 گیگابایت

حجم افزایشی اینترنت 1 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 500 مگابایت

30روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (500 مگابایت)

7روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 1 گیگابایت

بسته اینترنت 1 روزه (1گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 62,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 300 مگابایت

30 روزه 300 مگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 12 گیگابایت 6 تا 12 ظهر

12گیگابایت ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 50,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

5 گیگابایت 30 روزه ترافیک بومی

بسته اینترنت 5 گیگابایت 1 ماهه ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 49,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (500 مگابایت)

1روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 47,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

15 روزه 200 مگابایت

بسته اینترنت 15 روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 44,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (300 مگابایت)

1روزه (300 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 37,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

3 روزه 150 مگابایت

بسته 3 روزه 150 مگابایت

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 33,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (200 مگابایت)

1روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 30,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (100 مگابایت)

1روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 20,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه 50 مگابایت

بسته اینترنت 1 روزه (50 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 14,000 ریال

خرید آنلاین