درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دیتا رایتل

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

365روزه (100 گیگابایت به همراه 25 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

365روزه (100 گیگابایت به همراه 25 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته اینترنت 100 گیگابایت 1 ساله

بسته اینترنت 100 گیگابایت 365 روزه

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 2,200,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 75 گیگابایت

180روزه (75 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,500,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 55 گیگابایت

180روزه (55 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 1,300,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ساله 50 گیگابایت

365روزه (50 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ساله

مبلغ: 1,250,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3ماهه 35 گیگابایت

90روزه (35 گیگابایت به همراه 15 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 950,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

6ماهه 35 گیگابایت

180روزه (35 گیگابایت)

مدت زمان : 6 ماهه

مبلغ: 899,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3ماهه 25 گیگابایت

90روزه (25 گیگابایت به همراه 10 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 750,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

60روزه (20 گیگابایت)

60روزه (20 گیگابایت)

مدت زمان : 2 ماهه

مبلغ: 680,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3ماهه 15 گیگابایت

90روزه (15 گیگابایت به همراه 5 گیگابایت هدیه ساعات2 تا 7 صبح)

مدت زمان : 3 ماهه

مبلغ: 550,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 20 گیگابایت

بسته اینترنتی 1 ماهه 20 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 499,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

60روزه (12 گیگابایت)

60روزه (12 گیگابایت)

مدت زمان : 2 ماهه

مبلغ: 420,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 20 گیگابایت

30روزه (15 گیگابایت)+5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 349,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 15 گیگابایت

30روزه 10 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 10 گیگابایت

بسته اینترنت 1 ماهه 10 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 289,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 15 گیگابایت

30 روزه 5 گیگابایت+ 10 گیگابایت ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 279,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 8 گیگابایت

30روزه (8 گیگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 265,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30روزه7 گیگابایت

30روزه7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 249,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 12 گیگابایت

30روزه7 گیگابایت +5 گیگابایت هدیه ساعات 2 تا 7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 239,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1 ماهه 5 گیگابایت

30 روزه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 219,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 4 گیگابایت

30روزه 4گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 10 گیگابایت

30روزه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه ساعات 6تا 12

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 199,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (6 گیگابایت)

7روزه (6 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 189,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه 5 گیگابایت

بسته اینترنت 15 روزه (5 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30روزه 3 گیگابایت

30روزه 3 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 179,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (5 گیگابایت)

7روزه (5 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 170,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 9 گیگابایت

30روزه 3گیگابایت + 6 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 165,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه 3 گیگابایت

بسته اینترنت 15 روزه ( 3 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 159,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 3.5 گیگابایت

30روزه (2.5 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 149,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (3 گیگابایت)

7روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 139,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30روزه 2 گیگابایت

30روزه 2 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 135,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 2.5 گیگابایت

30روزه (1.5 گیگابایت) +1 گیگابایت هدیه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 119,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3روزه (3 گیگابایت)

3روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 119,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه (1.5 گیگابایت)

15روزه (1.5 گیگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 110,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 3 گیگابایت

30روزه 1 گیگابایت+ 2 گیگابایت ویژه ساعات افت مصرف (2 الی 7 صبح)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 105,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 2 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30روزه 1 گیگابایت

30روزه 1 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (3 گیگابایت)

1روزه (3 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (1 گیگابایت)

7روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 95,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (2.5 گیگابایت)

1روزه (2.5 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 89,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

30 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7 صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 85,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

20 گیگابایت اینترنت 30 روزه ویژه ساعات 2-7صبح

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 80,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

حجم افزایشی بسته اینترنت 1 گیگابایت

مدت زمان :

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 500 مگابایت

30روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه (500 مگابایت)

7روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 69,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (1 گیگابایت)

1روزه (1 گیگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 62,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

10روزه 350 مگابایت

بسته اینترنت 10 روزه ( 350 مگابایت)

مدت زمان : 10 روزه

مبلغ: 60,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1ماهه 300 مگابایت

30 روزه 300 مگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3روزه (500 مگابایت)

3روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه 12 گیگابایت 6 تا 12 ظهر

12گیگابایت ویژه ساعات 6 تا 12 ظهر

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 50,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

30 روزه 5 گیگابایت ترافیک بومی

بسته اینترنت 5 گیگابایت 1 ماهه ترافیک بومی

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 49,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (500 مگابایت)

1روزه (500 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 47,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

15روزه 200 مگابایت

بسته اینترنت 15 روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 15 روزه

مبلغ: 44,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (300 مگابایت)

1روزه (300 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 37,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

3روزه 150 مگابایت

3روزه 150 مگابایت

مدت زمان : 3 روزه

مبلغ: 33,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (200 مگابایت)

1روزه (200 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 30,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه 100 مگابایت

بسته اینترنت 7 روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 22,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (100 مگابایت)

1روزه (100 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 20,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

7روزه 3 گیگابایت(ساعات افت مصرف)

بسته اینترنت 7 روزه 3 گیگابایت-ویژه ساعت افت مصرف

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 15,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات رایتل

سیم کارت دیتا

پوشش شبکه: 3G 4G

1روزه (50 مگابایت)

1روزه (50 مگابایت)

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 14,000 ریال

خرید آنلاین