ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت اعتباری همراه اول

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 4ماهه 15 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 120 روزه 15 گيگابايت

مدت زمان : 4 ماهه

مبلغ: 620,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 2ماهه 12 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 60 روزه 12 گيگابايت

مدت زمان : 2 ماهه

مبلغ: 460,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 7 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 7 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 282,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 15 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 15 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 274,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 5 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 5 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 236,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 10 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 10 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 219,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 4 گيگابايت 30 روزه

30 روزه 4 گیگابایت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 213,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 195,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 30 روزه 3 گيگابايت

'بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 190,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 7 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 184,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 160,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 5 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 154,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 140,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 30 روزه 2 گيگابايت+200 مگابايت هديه صبحانت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 2 گيگابايت+200 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 139,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 130,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 124,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 109,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، 30 روزه 2 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 104,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 30 روزه 1 گيگابايت+100 مگابايت هديه صبحانت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه 1 گيگابايت+100 مگابايت هديه صبحانت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 104,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 12 گيگابایت شبانه، 1 ماهه

1 ماهه، شبانه 12 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 100,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 3 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 99,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 2گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 2گيگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 84,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.75 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.75 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 83,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 1گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 1گيگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 64,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 750 مگابایت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 750 مگابایت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 30 روزه شبانه 12 گيگابايت

مدت زمان : 1 ماهه

مبلغ: 59,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 55,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 5 گيگابایت شبانه، 7 روزه

7 روزه، شبانه 5 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 50,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 500 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 500 مگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 49,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 44,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 3 گيگابایت شبانه 7 روزه

7 روزه، شبانه 3 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 40,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 250 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 250 مگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 36,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 150 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 150 مگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 27,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

اينترنت آلفا+ 1 روزه 60مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه 60مگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 16,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت اعتباری

پوشش شبکه: 4G LTE

آلفا+ 1 روزه شبانه 1 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 1 روزه شبانه 1 گيگابايت

مدت زمان : 1 روزه

مبلغ: 9,000 ریال

خرید آنلاین