درحال بار گذاری
ای شارژ - echarge

بسته‌های 3G 4G و LTE سیم کارت دائمی همراه اول

کاربر گرامی: جهت جستجوی بهتر، می‌توانید از دسته بندی‌های زیر استفاده نمایید.

خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

8 روزه 400 مگابايت عراق

بسته 8 روزه 400 مگابايت عراق

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 1,800,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

1024 مگابايت 7 روزه ديتا رومينگ ويژه اربعين

1024 مگابايت 7 روزه ديتا رومينگ ويژه اربعين

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 1,500,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

8 روزه 200 مگابايت عراق

بسته 8 روزه 200 مگابايت عراق

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 1,000,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

500 مگابايت ديتا 7 روزه رومينگ ويژه اربعين

500 مگابايت ديتا 7 روزه رومينگ ويژه اربعين

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 1,000,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

250 مگابايت ديتا 7 روزه رومينگ ويژه اربعين

250 مگابايت ديتا 7 روزه رومينگ ويژه اربعين

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 650,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

8 روزه 100 مگابايت عراق

بسته 8 روزه 100 مگابايت عراق

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 600,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

بسته 8 روزه 50 مگابايت عراق

بسته 8 روزه 50 مگابايت عراق

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 350,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 6 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 195,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 4 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 160,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 3 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 140,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 2.5 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 130,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 1.5گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 109,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.75 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.75 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 83,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 0.5گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 70,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 300 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 55,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 5 گيگابایت شبانه، 7 روزه

شبانه 7 روزه 5 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 50,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه 200 مگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 44,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 3 گيگابایت شبانه، 7 روزه

7 روزه، شبانه 3 گيگابایت - 6 صبح تا 12 ظهر

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 40,000 ریال

خرید آنلاین
خدمات همراه اول

سیم کارت دائمی

پوشش شبکه: 3G 4G

آلفا+ 7 روزه شبانه 6 گيگابايت

بسته اينترنت آلفا+ 7 روزه شبانه 6 گيگابايت

مدت زمان : 1 هفته

مبلغ: 29,000 ریال

خرید آنلاین